Share

Yang Guo (Character)

Movies and TV SeriesFilmography:

Movies:


TV Series:


Name Yang Guo
Other Names Gaizhi
Condor Hero
Gender Male
Spouse Xiaolongnu
Father Yang Kang
Mother Mu Nianci
Grandfather Yang Tiexin
Grandmother Bao Xiruo
Godfather Ouyang Feng
Sworn Siblings Yelu Qi
Cheng Ying
Lu Wushuang
Master Zhao Zhijing
Xiaolongnu
Huang Rong
Huang Yaoshi
Hong Qigong
Ouyang Feng
Condor
Guo Jing
Organizations Ancient Tomb Sect
Quanzhen Sect
Era Song Dynasty
Appearance Return of the Condor Heroes


Yang Guo Photos:

Return of the Condor Heroes Poster, 2006, Actor: Huang Xiaoming, Chinese Drama Series

Huang Xiaoming as Yang Guo in Return of the Condor Heroes (2006)

Return of the Condor Heroes Poster, 1999
Richie Ren as Yang Guo in Return of the Condor Heroes (1999)


Return of the Condor Heroes Characters:

Trending


movlist
tvlist
Trendbest
footers